รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5019-0844

ค่าเป้าหมาย ระด้บ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระด้บ : 4.4980

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระด้บ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
4.50
100.0000
100 / 100
3
4.50
0.0000
0 / 0
4
0.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการเข้าทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 โดยม.นิด้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 1 ได้รับคะแนน 4.498 ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการในประเด็นที่ได้รับคะแนนต่ำสุด 2 ลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับการเข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับผลคะแนนการประเมิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)