ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานเขตบางกอกน้อย : 50190000-3578

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ 5655

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆ ให้บริการ

50190100/50190100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานนำผลการสำรวจไปพัฒนา ปรับปรุง หน่วยงานให้เป็นไปตามที่ กงต. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ให้ได้ในระดับ 5 คะแนน ตามที่ กงต. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยได้รับผลคะแนนความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรอผลสรุปการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทางผู้รับจ้างจากกองงานผู้ตรวจราชการได้เข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมรับการสำรวจรอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : ดำเนินการรายงานผลการพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 1 แล้ว โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้รับคะแนนหลังปรับตามนำ้หนักแล้ว = 4.498 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในประเด็นที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ ประเด็นความสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี และประเด็นความสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฯ ตามแนวทางที่กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเข้าทอดแบบสอบถามรอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : ได้รับการเข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอรับผลคะแนนรอบที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-30)

10.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1 โดยนิด้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรับฟังคำชี้แจงการดำเนินจากกองงานผู้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรอรับหลักเกณฑ์การดำเนินงานจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3578

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3578

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0844

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระด้บ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระด้บ : 4.498

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระด้บ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.50

100 / 100
3
4.50

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **