รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5020-0976

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับเจ้าของที่เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดรูปแบบการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนก่อไผ่ร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ ดำเนินการปรับโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ และดำเนินการตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงพื้นที่ร่วมกับคนในชุมชนฯ กำหนดจุดและติดตั้งกระจกส่องทางโค้ง จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ กำหนดจุดทำซุ้มทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชในชุมชน รอบเกาะ เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 63 / ปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนกอไผ่ เมื่อวันที่ 21-22 ก.พ.63 และคุยกับเจ้าของกิจกรรมเพาะพันธุ์จิ้งหรีดในการจัดทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 12/3/2563 : ดำเนินการ 1. จัดทำซุ้มทางเข้าบริเวณด้านหน้าชุมชนวัดจำปา 2. ทาสีสะพานข้ามคลอง และราวเหล็กกันตกบริเวณแนวริมคลอง 3. ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 4. ให้ความรู้เรื่องการออมเงิน โดยธนาคารออมสิน สาขาสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 5. ปลูกต้นไม้ร่วมกับวัดจำปา ชุมชนวัดจำปา และเครือข่าย ณ บริเวณวัดจำปา 6. ให้ความรู้และรณรงค์โรคไข้เลือดออก - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และวิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22 มีนาคม 2563 รวม 2 วันและจะอบรมอีก 4 วัน ในวันที่ 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัดจำปา 1. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนก่อไผ่ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์จิ้งหรีด บริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 จนท.ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำเรียนผู้บริหารทราบ 3. สำนักงานเขตตลิ่งชันเข้าดำเนินการปรับปรุงศาลา 8 เหลี่ยม ที่ชุมชนไว้สำหรับประชุมและจัดกิจกรรมสันทนาการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ติดป้ายชื่อแหล่งท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย คลองบางไทร-คลองบางระมาด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้พันธุ์พืชพื้นถิ่นให้กับเยาวชนในชุมชน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือริมคลองให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ร่วมกันชุมชน - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 วิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22, 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- โครงการคืนชีวิตแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดจำปา 1) ให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชนวัดจำปา 2) ให้ความรู้เรื่องการออม และการวางแผนทางการเงิน โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ 1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2) ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด