ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตลิ่งชัน ห่วงใย ใส่ใจวัยสูงอายุ : 50200000-3520

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางวรนุช นุ่มน้อย / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการเงิน และปัญหาด้านจิตใจ มักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เราจึงควรตระหนักให้ความสำคัญในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพิการ หรือทุพพลภาพ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถดูแลตนเอง หรือใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปได้ สำนักงานเขตตลิ่งชัน จึงนำปัญหาดังกล่าวมาจัดทำโครงการเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพิการ หรือทุพพลภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับความดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามความต้องการ

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุทุพพลภาพ ตามความเหมาะสม 2.2 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุทุพพลภาพ ได้รับการดูแลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจอย่างต่อเนื่อง 2.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุทุพพลภาพเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 2.4 เพื่อให้เกิดการบริการสาธารณะภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส บนความมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชน (Smart Governance) 2.5 เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุทุพพลภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุทุพพลภาพในชุมชนทั้ง 43 ชุมชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ได้รับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน ซึ่งวิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่วันที่ 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ลงตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 3. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่ผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาย้อมผ้าจากครามธรรมชาติ อบรมเมื่อวันที่ 29 ก.พ.63 และวันที่ 1,7,8,14,15 มีนาคม 2563 รวม 6 วัน ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน และวิชาปักผ้าด้วยริ้บบิ้น อบรมเมื่อวันที่ 21 , 22 มีนาคม 2563 รวม 2 วันและจะอบรมอีก 4 วัน ในวันที่ 28,29 มีนาคม และวันที่ 4 , 5 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกามาลา ทำแผนการตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มไลน์เขต และเฟชบุ๊คเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-24)

6.00

24/12/2562 : เสนออนุมัติโครงการ(รักษารอบ) และดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-26)

4.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับโครงการเพื่อดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-24)

2.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คของทุกฝ่าย และเว็บไซด์ของหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เข้าตรวจเยี่ยมและให้การดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงให้กับผู้ดูแล
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมเข้ารับการฝึกอาชีพกับสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3520

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3520

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0976

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **