รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต : 5020-0999

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด ผลดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - ไม่มี จับปรับดำเนินคดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่ สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุด จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่ สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์ เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนดให้เป็นจุดทิ้งจับ-ปรับ ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำอยู่ที่จุดพร้อมอุปกรณ์ กิจกรรมรณรงค์ หมายถึง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้มีการเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครก หรือ สิ่งอื่นใด ลงบนถนนทางน้ำ หรือที่สาธารณะ โดยการแจกแผ่นพับ/ใบปลิว หรือใช้รถสายตรวจประชาสัมพันธ์หรือวิธีอื่นใด ให้ประชาชนและผู้สัญจรทราบ ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ทางเท้าบริเวณพื้นที่จุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับมีความ พึงพอใจต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 90

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ส่งรายงานสรุปให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน - ภาพถ่ายประกอบการรายงานทุกครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด