ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ : 50200000-3485

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวุฒิศักดิ์ กาวชู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ เป็นแหล่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ทำให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนของประเทศหลังไหลอพยพเข้ามาอยู่อาศัย ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจำนวนมากหากขาดการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ อันเป็นสาเหตุของปัญหาของเมืองโดยเฉพาะปัญหาด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มักจะพบว่ามีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ประชาชนไม่มีวินัยในการรักษาความสะอาด ทิ้งขยะมูลฝอยไม่เป็นที่เป็นเวลา หรือจุดที่กำหนดทิ้งห่างไกลจากจุดที่พักอาศัย

50200900/50200900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อลดพฤติกรรมการทิ้งขยะและสร้างจิตสำนึกสาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน 3. เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและบังคับการผู้มีเจตนากระทำการละเมิดกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดตั้งจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ่้งขยะในที่สาธารณะ อย่างน้อย 1 จุด 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1 ครั้ง 3. สำรวจความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและบังคับการผู้มีเจตนากระทำการมละเมิดกฎหมาย เพพื่อลดพฤติกรรมการทิ้งขยะและสร้างจิตสำนึก สาธารณะต่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระชาชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย - ผลการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : - บางครั้งประชาชนก็ไม่พึงพอใจ ขาดจิตสำนึกสาธารณะ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จ้ดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขัน จุดจับปรับบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) และจัดกิจกรรมรณรงค์เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ : - การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-26)

75.00

26/07/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารถนนบรมราชชนนี(ขาออก) แยกเข้าถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) เพื่อใช้เป็นจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการช่วยรักษา ความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะหรือในทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - การรรณรงค์สร้างจิตสำนึกทำได้ไม่ทั่วถึง และไม่ได้ผลเท่าที่ควร สืบเนื่องจากประชาชนมีความเคยชินกับพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติ - การตรวจตรา กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ทำได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ในข้อจำกัดของพื้นที่ จำนวนประชาชนและภารกิจของเจ้าหน้าที่

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. บริเวณป้ายโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) และจัดกิจกรรมรณรงค์เดือนละ 1 ครั้ง ตามแผนที่กำหนด ปฎิบัตงานได้ตามเป้าหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :- การตรวจตรากวดขันจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะไม่ครอบคลุมในข้อจำกัดภารกิจของเจ้าหน้าที่และข้อกฎหมาย - การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ได้รับความใส่ใจจากประชาชนเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดจับปรับ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) - จัดกิจกรรมรณรงค์การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ณ วัดตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :บางครั้งประชาชนก็ขาดวินัยและสามัญสำนึก ยังมีการทิ้งขยะให้เห็น การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ได้รับความใส่ใจจากประชาชนเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตรากวดขันจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนน บรมราชชนนี (ขาออก) และจัดกิจกรรมรณรงค์เดือนละ 1 ครั้ง ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางถนนบรมราชชนนี (ขาออก) แยกเข้าถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งวัดไก่เตี้ย) กวดขันผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผลการดำเนินการ : ไม่มีจับปรับดำเนินคดี

** ปัญหาของโครงการ :การรณรงค์สร้างจิตสำนึกทำได้ไม่ทั่วถึง และไม่ได้ผลเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 1 จุด บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) และจัดกิจกรรมรณรงค์เดือนละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินการ : จับ - ปรับ ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนไม่พึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขัน ณ จุดจับปรับบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์(ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) และจัดกิจกรรมรณรงค์เดือนละ 1 ครั้ง ผลการดำเนินการ ไม่มีผลการดำเนินคดี

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : จัดชุดปฏิบัติการสายตรวจ ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ จุดจับ-ปรับบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยก ถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งวัดไก่เตี้ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) และจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนอาจไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรักษาความสะอาดจากและเฝ้าระวังผู้ลักลอลทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนการกำหนดจุดทิ้งขยะ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ : - การตรวจตรากวดขันจับปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะไม่ครอบคลุมในข้อจำกัดภารกิจของเจ้าหน้าที่และข้อกฎหมาย - การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ได้รับความใส่ใจจากประชาชนเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-23)

15.00

23/10/2562 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 1 จุด "จุดจับปรับบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง แยกถนนชัยพฤกษ์ (ฝั่งวัดไก่เตี้่ย) ถนนบรมราชชนนี (ขาออก) " และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะและทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ : - การรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ได้รับความใส่ใจจากประชาชนเท่าที่ควร

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำบัญชีผู้ค้า
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-0999

ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **