รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย : 5020-1001

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดย เด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน - พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งแผงค้าโดยเด็ดขาด ผลดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) - ไม่มี จับปรับ ดำเนินคดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยเด็ดขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ หมายถึง สถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนดให้เป็นจุดทิ้ง จับ-ปรับ ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำอยู่ที่จุดพร้อมอุปกรณ์ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- แจกแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 120 ชุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- แบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 120 ชุด - ภาพถ่ายประกอบการรายงานทุกครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด