ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน : 50200000-3483

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวุฒิศักดิ์ กาวชู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันเนื่องมาจากผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย นับเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งผู้ค้าที่ได้รับอนุญาให้ทำการค้าในพื้นที่สาธารณะและผู้ค้าซึ่งทำการค้าในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งวางขายสินค้าไม่เป็นระเบียบ เกะกะ กีดขวางทางสัญจร สร้างผลกระทบด้านการจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ซึ่งเป็นจุดกวดขันพิเศษ 5 บริเวณ มักจะพบผู้ค้าลักลอบตั้งวางแผงค้าสร้างความเดือดร้อนให้กับใช้ทางเท้า

50200900/50200900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด 2. เพื่อควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด 3. เพื่่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวการจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวการจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขัน พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวการจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่การตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-26)

75.00

26/07/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขันพื้นที่จุดกวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ผิวการจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอย หรือทางขึ้นลงรถไฟฟ้า ทางม้าลาย และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่ให้มีผู้ค้าโดยเด็ดขาด - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศกิจ นโยบายของผู้บริหารต่อการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ตรวจตรา กวดขัน และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำการละเมอดให้เกิดผลทางปฏบัติ

** ปัญหาของโครงการ : - เกิดการต่อต้านจากผู้ค้า โดยอ้างเหตุความยากจนและภาวะเศรษฐกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมิให้ทำการค้าในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ :1. การถูกร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-28)

55.00

28/05/2563 : จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ออกตรวจตรา พื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย / รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด

** ปัญหาของโครงการ : บางครั้งผู้ค้าก็มักมีข้ออ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดี จำเป็นต้องทำเพราะเลี้ยงชีพ ก็ต้องม่การว่ากล่าวตักเตือน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจ จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กรุงเทพมหานครกำหนด พื้นที่กวดขัน 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลาย หรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศํพท์สาธารณะ - เพื่อควบคุมกวดขันไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษโดยเด็ดขาด - เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-27)

45.00

27/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่ให้มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด ผลดำเนินการ : ไม่มีจับปรับดำเนินคดี

** ปัญหาของโครงการ : ผู้ค้าบางรายไม่ให้ความร่วมมือและลักลอบตั้งวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ โดยอ้างเหตุปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประจำจุดจับ-ปรับ บริเวณพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด ผลการดำเนินการ : จับ - ปรับ ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนเกิดความไม่พึงพอใจในการเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-26)

30.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าในพื้นที่สาธารณะไม่ให้ตั้งวางขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ซึ่งเป็นจุดกวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบ ตู้โทรศัพท์สาธารณะไม่ให้มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด

** ปัญหาของโครงการ : ผู้ค้าไม่ให้ความร่วมมือ มักอ้างสภาพเศรษฐกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : จัดชุดปฏิบัติการสายตรวจ ตรวจตรากวดขันจัดระเบียบผู้ค้าในพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลงสะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศัพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด - เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

** ปัญหาของโครงการ : ประชาชนอาจมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจคามเป็นระเบียบเรียบร้อยตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ - จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้เป็นระเบียบ - เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ : - เจ้าหน้าที่เทศกิจถูกร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-23)

15.00

23/10/2562 : เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมิให้มีการกระทำการค้าในพื้นที่ที่ผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน ตามแนวทางปฏิบัติการ เพื่อจัดระเบีบบในพื้นที่กวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ได้แก่ ผิวจราจร ทางม้าลายหรือทางข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางขึ้น-ลง สะพานลอย/รถไฟฟ้า และบริเวณโดยรอบตู้โทรศํพท์สาธารณะ ไม่มีการตั้งวางแผงค้าโดยเด็ดขาด

** ปัญหาของโครงการ : - ผู้ค้ามักอ้างเหตุผลในการลักลอบตั้งวางขายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ โดยอ้างสภาพทางเศรษฐกิจ

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจและจัดทำบัญชีข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สำรวจความพึงพอใจของประชาชน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3483

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3483

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **