รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : 5020-1007

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
7.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนาธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนและประชาชนชุมชนวัดเกาะ "บวร: บ้าน วัด โรงเรียน"เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเกาะ เป็นการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้ประชาชนทุกระดับ ประกอบด้วย กิจกรรมฟังการบรรยายธรรม กิจกรรมพัฒนาวัดเกาะ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัย 2. ดำเนินการจัดกิจกรรม"ถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน" เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2563 ณ ถนนชักพระ บริเวณหน้าสำนักงานเขตตลิ่งชัน และบริเวณลานจอดรถในสำนักงานเขตตลิ่งชัน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด อาหาร สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เขตตลิ่งชันและกลุ่มกรุงธนเหนือ การแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตตลิ่งชัน การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน เยาวชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน การให้บริการตรวจสุขภาพโดยศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องเงินออมโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร กิจกรรม ประกอบด้วย การฟังเทศน์ และเวียนเทียน เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปและเป็นการขัดเกลาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน โดยมีข้าราชการสำนักงานเขตตลิ่งชัน และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณ -ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ที่ต้องยกเลิกไปมี 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ 2.กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 3.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร 2. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการสืบต่อกันมา ที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความงอกงาม และมีสัญลักษณ์ ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเติบโต และมีความสำคัญ โดยเป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการจัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่ สำนักงานเขตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่สำนักงานเขตจัด เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ที่สำนักงานเขต จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่สำนักงานเขตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจากจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ที่สำนักงานเขต จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่สำนักงานเขตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด