รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : 5020-1007

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนาธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการสืบต่อกันมา ที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความงอกงาม และมีสัญลักษณ์ ที่ทำให้กิจกรรมนั้นเติบโต และมีความสำคัญ โดยเป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการจัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่ สำนักงานเขตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่สำนักงานเขตจัด เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ที่สำนักงานเขต จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่สำนักงานเขตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจากจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ที่สำนักงานเขต จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่สำนักงานเขตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด