ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50200000-3511

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวกนกลักษณ์ เชาวลิต / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและมุ่งหวังที่จะสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อไป จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ขึ้น

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.2 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตของความเป็นไทยให้คงไว้ตลอดไป 2.3 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตตลิ่งชันและตลาดน้ำ อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.4 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยการพัฒนาเด็กเยาวชนรวมทั้งสถาบันครอบครัวให้มีศักยภาพ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่อบอุ่นและเข้มแข็งในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 12 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นเวลา 1 วัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางน้ำจากวัดนางชี – สำนักงานเขตตลิ่งชัน จัดขบวนต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน จัดงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 1 วัน ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ มีประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเวลา 1 วัน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับวัดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นเวลา 1 วัน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ มีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่เขตตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน เป็นเวลา 1 วัน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ ฯลฯ มีองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาและประชาชน ในพื้นที่เขตตลิ่งชันและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-25)

30.00

25/6/2563 : ยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมด ให้สำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-28)

30.00

2020-5-28 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ได้รับแจ้งจากฝ่ายการคลัง ให้สำรวจงบประมาณคงเหลือซึ่งในส่วนของหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนาให้ยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางทั้งหมด ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี คงเหลืออีก 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จึงชลอการจัดกิจกรรมทั้ 4 กิจกรรมไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

2020-4-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ได้รับแจ้งจากฝ่ายการคลัง ให้สำรวจงบประมาณคงเหลือซึ่งในส่วนของหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนาให้ยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางทั้งหมด ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี คงเหลืออีก 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จึงชลอการจัดกิจกรรมทั้ 4 กิจกรรมไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

2020-3-26 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงชะลอการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ ตามนโยบายผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-29)

25.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ วางรูปแบบ และวางแผนการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน 200,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 กำหนดจัดงาน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสำนักงานเขตตลิ่งชัน 1.ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญร่วมงาน 2.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3.จัดทำคำสั่งและภารกิจในการดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-17
สิ้นสุด :2019-10-17
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมสถานที่จัดงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3511

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3511

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1007

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จัดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **