รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งของการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน : 5020-1008

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
2.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดประชุมครั้งที่ 3/2563 ไว้ก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตเนื่องจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดให้สำนักงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 3/2563 ในปีงบประมาณ 2563 ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ได้จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1)ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน 2)ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน หมายถึง เด็ก เยาวชน และในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน กิจกรรม หมายถึง หัวข้อที่เกิดจากการประชุมระดม ความคิดเห็นของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน ในปีงบประมาณ 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจากจำนวนครั้งของการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน ในปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด