ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50200000-3512

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสายรุ้ง ภูวงศ์ / 5486

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตตลิ่งชันเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน จึงจัดทำโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชน และผู้นำเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

50201000/50201000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน 2.2 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชันเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนและผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม 2.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 2.5 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่มีศูนย์กลางในการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้ -ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 7,560.- บาท และเดือนกันยายน 2563 จำนวน 7,560.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-30)

80.00

30/8/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 7,560.- บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนสิงหาาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-25)

60.00

25/7/2563 : 1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 7,560.- บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/6/2563 : 1. ยกเลิกการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตเนื่องจากมติที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายการคลังกลุ่มกรุงธนเหนือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมทั้งหมดในหมวดรายจ่ายอื่น (07) และให้นำส่งคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมด ให้สำนักงบประมาณ 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 7,272.- บาท 3. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-29)

30.00

29/4/2563 : 1.ชลอการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตเนื่องจากได้รับแจ้งจากฝ่ายการคลัง ให้สำรวจงบประมาณคงเหลือซึ่งในส่วนของหมวด 07 ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะการรวมคน และการฝึกอบรมสัมมนาให้ยกเลิกรายการและโอนงบประมาณเข้างบกลางทั้งหมด ซึ่งโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร อยู่ในหมวด 07 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 7,272.-บาท และเดือนเมษายน 2563 จำนวน 7,272.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-24)

20.00

24/3/2563 : 1.อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต ประจำเดือนมีนาคม 2563 2. อยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 7,560.-บาท และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7,560.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7,560.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-24)

6.00

24/12/2562 : 1.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 7,560.-บาท เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,500.-บาท เรียบร้อยแล้ว 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 4.ดำเนินการจัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-26)

4.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-24)

2.00

24/10/2562 : 1. ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต ซึ่งดำเนินการสอบคัดเลือก และได้ตัวอาสาฯ เรียบร้อยแล้ว เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1008

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตลิ่งชัน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตตลิ่งชัน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **