รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขต มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 5020-1011

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติเงินงวด 3. ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และติดตามให้สถานประกอบการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัด 16 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัด 5 แห่ง 4. ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการ ประเภท สถานที่จำหน่ายอาหาร, สถานีขนส่ง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 32 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และติดตามให้สถานประกอบการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัด 21 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัด 3 แห่ง ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการ ประเภท สถานที่จำหน่ายอาหาร, สถานีขนส่ง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 41 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโครงการที่สนับสนุน ถูกขอให้ส่งคืนงบประมาณกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนา ทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ซึ่งบริโภคโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือจมูก ทา หรือโดยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้ผลเป็นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วย 2.ผู้ประกอบการ หมายความว่า ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ และให้หมายความรวมถึง ผู้ได้รับ ใบอนุญาตขายยาสูบสำหรับการขายส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 3.สูบบุหรี่ หมายความรวมถึง การกระทําใดๆ ซึ่งมีผลทําให้เกิดควันหรือไอระเหยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ยาสูบขณะเกิดควันหรือไอระเหย 4.เขตปลอดบุหรี่ หมายความว่า บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี 5.เขตสูบบุหรี่ หมายความว่า บริเวณที่จัดไว้ให้เป็นที่สูบบุหรี่ภายในเขตปลอดบุหรี่ 6.แผนการดำเนินงาน หมายถึง โครงร่าง ขั้นตอนการดำเนินเขตปลอดบุหรี่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู์ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขตทั้งหมด สูตรคำนวณ A/B A = จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขตที่มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ B = จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขตทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13
172564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
182564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
192564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29
202564ธันวาคม 2563622020-12-292020-12-29