ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50200000-3515

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวขนิษฐา วิสาเทศ โทร.5468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2559 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 11.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,2000,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ สำนักงานเขตตลิ่งชันเป็นเขตปลอดบุหรี่ นำร่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50200400/50200400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3. เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560-2562 ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

มีหนังสือให้งดจัดกิจกรรมอบรม และเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวนทั้งหมด 58 แห่ง ดังนี้ 1สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 26 แห่ง 2ตลาด จำนวน 3 แห่ง 3 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง 4 สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 25 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวนทั้งหมด 74 แห่ง ดังนี้ 1สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 42 แห่ง 2ตลาด จำนวน 7 แห่ง 3 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง 4 สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 20 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวนทั้งหมด 54 แห่ง ดังนี้ 1.1สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 34 แห่ง 1.2สถานีขนส่ง จำนวน 1 แห่ง 1.3 สถานบริการ 1 แห่ง 1.4 สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 18 แห่ง 2.จัดประชุมคณะทำงานด้านการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการ ประเภท สถานที่จำหน่ายอาหาร, สถานีขนส่ง ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 32 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-26)

25.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบ และติดตามให้สถานประกอบการจัดสถานที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการงดสูบบุหรี่ โรงเรียนในสังกัด 16 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัด 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัตเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:75%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1011

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เขต มีความรู้ในการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **