รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร : 5020-1013

ค่าเป้าหมาย จำนวนระบบฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนระบบฐานข้อมูล : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนระบบฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
1.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ 2.สำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข 4.ส่งเอกสารให้สำนักการระบายน้ำภายในธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 23 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 51 แห่ง จากทั้งหมด 51 แห่ง และจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้สำนักการระบายน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : 1. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการ ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้ 2. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติกทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดังต่อไปนี้ 2.1 โรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 3 - นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม 2.2 อาคารประเภท ก และ ประเภท ข ได้แก่ - อาคารชุด - หอพัก - โรงแรม - โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - โรงเรียน/สถานศึกษา - หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร ระหว่างประเทศ หรือเอกชน - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ตลาด - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร - สถานบริการ 2.3 ที่ดินจัดสรร ได้แก่ - ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข 2.4 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 1. สำนักการระบายน้ำ 1.1 จัดทำแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล 1.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร 1.3 จัดทำแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 1.4 ให้คะแนนผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต ตามข้อ 2 2. สำนักงานเขต 2.1สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจและรายงานผลข้อมูล ที่สำนักการระบายน้ำกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และจัดส่งให้สำนักการระบายน้ำให้ทันภายในเดือน มิถุนายน 2563 (80 คะแนน) 2.2 มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ (20 คะแนน)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. สำนักการระบายน้ำ คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำจัดทำแล้วเสร็จและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย 2. สำนักงานเขต คะแนนที่ได้รับ = คะแนนที่สำนักการระบายน้ำได้รับ x คะแนนที่สำนักการระบายน้ำให้คะแนนสำนักงานเขต ÷ 100 ระดับความสำเร็จ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ ได้ 5 คะแนน มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง 50 เขต และมีแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมถึงมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ร้อยละ 125 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน ได้ 4 คะแนน มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง 50 เขต และมีแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของน้ำหนักคะแนน ได้ 3 มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง 50 เขต ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 ของน้ำหนักคะแนน 2 คะแนน มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล 26 - 49 เขต ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 ของน้ำหนักคะแนน 1 คะแนน มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 1 ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล 1 - 25 เขต ร้อยละ 25 ของค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 ของน้ำหนักคะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

คะแนนที่ได้รับ=คะแนนที่สำนักการระบายน้ำได้รับ x คะแนนที่สำนักการระบายน้ำให้คะแนนสำนักงานเขต / 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด