ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ : 50200000-3518

สำนักงานเขตตลิ่งชัน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุปาณี พงษ์เผือก โทร 5468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการควบคุมแหล่งน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

50200400/50200400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ 2. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

มีระบบฐานข้อมูลอาคารหรือผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการสำรวจประชาสัมพันธ์ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่จัดส่งสำนักระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การรรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 53 แห่ง เพื่อส่งสำนักการระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-21)

85.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ สำรวจ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 48 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลน้ำเสียในสถานประกอบการ และลงรายงานในระบบจัดทำฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบแหล่งกำเนินน้ำเสีย อาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 28 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-23)

65.00

23/04/2563 : ชะลอเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 13 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง (ยอดรวมสะสม 36 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการในพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 15 แห่ง จากทั้งหมด 53 แห่ง (ยอดรวมสะสม 23 แห่ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-21)

45.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-20)

35.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของอาคารที่ต้องดำเนินการในอาคารพื้นที่เขตตลิ่งชัน และส่งสำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-26)

25.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายการควบคุมอาคารประเภท ก และ ข ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน และรวบรวมรายงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลน้ำเสียของสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติโครงการฯ 2. กำหนดขอบข่ายการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดขอบข่ายการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50200000-3518

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50200000-3518

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5020-1013

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวนระบบฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนระบบฐานข้อมูล : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนระบบฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **