รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5020-1015

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตตลิ่งชัน 3.ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันอนุมัติโครงการฯ และให้ความเห็นชอบมอบส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันรับทราบและถือปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของบุคลากรกรุงเทพมหานคร และรายงานการใช้รถยนต์ให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลรวบรวมส่งสำนักอนามัยตามกำหนดระยะเวลา 2.2 งานเพื่อต่อยอดพัฒนางานเดิม จำนวน 1 งาน งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2.3 งานเพื่อพัฒนา จำนวน 2 งาน งานให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน และ งานดูแลอาคารสถานที่ของโรงเรียนฉิมพลี 3.แจ้งเวียนข้อปฏิบัติเรื่องการใช้รถยนต์ 4. จัดทำเอกสารส่งสำนักอนามัย ตามเงื่อนเวลาจัดส่งเอกสารช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สนอ.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สนอ.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด