รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางหลวง : 5021-0826

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป็นการดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ OTOP ของเขตภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้งๆละ2วัน รวม 12 ครั้งจัดกิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนต.ค. - ธ.ค. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ 1. กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 4. กิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1) จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางหลวง เป้าหมาย : 4 ครั้ง/ปี 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : ร้อยละ 85 วิธีการคำนวณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลการดำเนินงาน 2. ภาพถ่ายกิจกรรม 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด