ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการภาษีเจริญเชิญเที่ยวท่องล่องคลองบางหลวง : 50210000-3373

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศิวนาถ มหัธนันท์ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

“คลองบางหลวง” หรือ “คลองบางกอกใหญ่” เป็นชุมชนเก่าแก่ริมน้ำซึ่งมีมาตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นคลองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างราชธานีใหม่ ณ กรุงธนบุรี ในยุคนั้นคลองบางหลวงเป็นละแวกที่ข้าราชการและขุนนางชั้นผู้ใหญ่สร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลอง จึงมีชื่อเรียกคลองแถบนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “คลองบางข้าหลวง” จนถึงปัจจุบันได้เพี้ยนมาเป็นชื่อ “คลองบางหลวง” คลองบางหลวงวันนี้ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายในอดีตและเรายังสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าอีกทั้งความสำคัญของชุมชนริมคลองบางหลวงและต้องการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงแบบดั้งเดิม รวมถึงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร ให้สมกับรางวัลที่กรุงเทพมหานครได้รับ คือ กรุงเทพเมืองน่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก (“Bangkok” The Word Best City) รวมทั้งยึดหลักการพัฒนา 5 แผนงานตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย แผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว, แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่, พัฒนาระบบการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยง ล้อ ราง เรือ, พัฒนาบริการทางการท่องเที่ยว ,เสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินการทำโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ร่วมฟื้นฟูวิถีชีวิตริมคลองบางหลวง เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 2.2 เพื่อกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์และทรัพยากรทางการ ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและความน่าสนใจในอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ 2.4 เพื่อเป็นการรองรับนโยบายการพัฒนาระบบการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลอง สายประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยง ล้อ ราง เรือ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง โดยจัดกิจกรรม เชิงคุณภาพ 1.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 ครั้ง ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้งๆละ 2 วัน (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ดังนี้ 1) เดือนตุลาคม 2562 ระหว่างวันที่ 14 - 13 ตุลาคม 2562 2) เดือนพฤศจิกายน 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 3) เดือนธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2562 4) เดือนมกราคม 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 5) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 6) เดือนมีนาคม 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 7) เดือนเมษายน 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2563 8) เดือนพฤษภาคม 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2563 9) เดือนมิถุนายน 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 10) เดือนกรกฎาคม 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2563 11) เดือนสิงหาคม 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 12) เดือนกันยายน 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2563 2. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 3. กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2563 4. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการเดือนเมษายน 2563 เชิงคุณภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ชุมชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-22)

100.00

22/7/2563 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : งดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน ตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : งดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-22)

55.00

งดจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน ตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : จัดกิจกรรมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 :ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ไปแล้วเมื่อวันที่ 2-3 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : เป็นการดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ OTOP ของเขตภาษีเจริญเดือนละ 1 ครั้งๆละ2วัน รวม 12 ครั้งจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0826

ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองบางหลวง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **