รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน : 5021-0827

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ลานกีฬา หมายถึง สถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬากรุงเทพมหานคร ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานกองการกีฬา - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมการ ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการ - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1) ร้อยละของลานกีฬาในพื้นที่เขตภาษีเจริญที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย : ร้อยละ 50 วิธีการคำนวณ : จำนวนลานกีฬาในพื้นที่เขตภาษีเจริญที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คูณ 100 หาร จำนวนลานกีฬาในพื้นที่เขตภาษีเจริญทั้งหมด 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย : ร้อยละ 85 วิธีการคำนวณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานผลการดำเนินงาน 2. ภาพถ่ายกิจกรรม 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด