ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50210000-3374

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

น.ส.สราลี ขำสังข์ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนในชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายเล่นกีฬา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เน้นประโยชน์แก่ชุมชน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีพัฒนาการ 3. เพื่อยกระดับลานกีฬา กรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 4. เพื่อพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของเยาวชน 5. เพื่อให้การจัดตั้งสโมสรกีฬาเป็นรูปธรรมยิ่งขั้น

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนทุกเพศทุกวัยปละกลุ่มบุคคลพิเศษ เช่น คนด้อยโอกาส คนพิการ เป็นต้น ในชุนชนพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างการ สติปัญญา อารมณ และสังคม รวมทั้งเป็นสวัสดิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 4 อัตรา เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาจำนวน 4 อัตรา จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 2563 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานร่วมดำเนินการทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3374

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3374

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0827

ตัวชี้วัด : การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **