รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี : 5021-0841

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมประเพณีชักพระวัดนางชี และดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 ประเพณีชักพระวัดนางชีแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งดการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี หมายถึง ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป คูณ 100 หารด้วยจำนวนประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด