ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50210000-3414

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศิวนาถ มหัธนันท์ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2. เพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 3. เพื่อเป็นการดำรงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมประเพณีชักพระวัดนางชี โดยจัดพิธีเปิดงานและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จทางเรือพร้อมขบวนเรือบุปผชาติ กิจกรรมแข่งขันการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ การกล่าวคำอารธนาในศาสนพิธีและการปาฐกถาธรรม และฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน 2. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีขบวนแห่รถบุปผชาติ พิธีสรงน้ำพระ พิธีการทางศาสนา การปล่อยนก การปล่อยปลา การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน 3. กิจกรรรมแห่้ทียนเข้าพรรษา โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ ขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จำนวน 27 วัดโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ชุมชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมาหวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯโดยมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ประกอบด้วย เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน ประกอบด้วย เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-22)

100.00

22/7/2563 : ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา อยู่ระหว่างรอมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : รอมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/04/2563 : งดการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : งดการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : จัดเตรียมการดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมการดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเพณ๊ชักพระวัดนางชีเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : จัดกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประเพณ๊ชักพระวัดนางชีเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 5 กิจกรรมคือ 1.กิจกรรมประเพณีชักพระวัดนางชี 2. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 3.กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในส่วนของกิจกรรมที่ 1 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว กำหนดจัดกิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการพร้อมทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0841

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสำคัญอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **