รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ : 5021-0842

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ มีวิชาที่ฝึกอบรมจำนวน 3 วิชา โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งเยาวชน ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างสามารถนำความรูู้ไปถ่ายทอดหรือประกอบอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมได้ ก่อให้เกิดกระบวนการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้เรียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมทำหน้ากากอยามัย (ชนิดผ้า) ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วัน ในส่วนวันที่เหลือเลื่อนการจัดกิจกรรม ออกไป ตามมติคณะรัฐมนตรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีความรู้เพิ่มขึ้น หมายถึง มีคะแนนประเมินความรู้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้ x 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด