ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50210000-3410

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.วิไล พงษ์วรรณ โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมทักษะความรู้ด้านงานฝืมือ ศิลปประดิษฐ์ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถฝึกหัดได้พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว การมีอาชีพเสริมได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ แม่บ้าน และผู้ว่างงานในชุมชน

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านงานฝืมือ ศิลปประดิษฐ์ ที่ประชาชนทั่วไปสามารถฝึกหัดได้พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 2. เพื่อให้ผู้ว่างงานในพื้นที่เขตและในชุมชนหรือผู้ต้องการมีอาชีพเสริมได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของสตรี แม่บ้าน และผู้ว่างงานในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 5 วิชา แก่ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ด้านงานศิลปประดิษฐ์ การทำของใช้ในครัวเรือน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว 1. ปั้นของจิ๋ว 2. สิ่งประดิษฐ์จากผ้า 3. เพ้นท์กระเป๋า 4. ร้อยลูกปัด 5. ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 5 วิชา ระหว่างวันที่ 15-24 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-22)

55.00

22/04/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : จัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 3 วัน ส่วนวันที่เหลือเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป ตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : ได้ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : ได้แก้ไขโครงการให้มีการฝึกอาชีพเพิ่มขึ้นเป็น 5 วิชา และอยู่ระหว่างประสานวิทยากรในการฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : กำหนดวิชาในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาสานเส้นพลาสติก, วิชาปั้นแป้งของจิ๋ว และวิขาพับธนบัตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับตารางการฝึกอบรมของวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่สนใจจำนวน 5 วิชา 10 วัน จัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการพร้อมทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:35%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0842

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **