รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 5021-0843

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มอบให้ทุกชุมชนที่เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจัดทำแผนการดำเนินงานของตนเอง จากนั้นรวบรวมข้อมูลจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยแบ่งการเบิกจ่ายในด้านต่าง ๆเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดซื้่อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการจัดอบรมได้ชลอไว้ก่อนตามมติคณะรัฐมนตรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 2. แผนพัฒนาชุมชน หมายถึง ชุดของเอกสารที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ สภาพปัญหา หรือความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไข โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน หารด้วย จำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน หารด้วย จำนวนชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขต คูณ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด