ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน : 50210000-3423

สำนักงานเขตภาษีเจริญ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.น้ำมนต์ บัวสอน โทร 6635

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมความเข้าใจของภาคประชาชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง โดยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

50211000/50211000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/6/2563 : กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไ่ม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/04/2563 : ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันจัดกิจกรรม เนื่องจากรอการประเมินสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการจัดอบรมชลอไว้ก่อนตามมติคณะรัฐมนตรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : กำหนดจัดการประชุมชุมชนทั้ง 51 ชุมชน ในวันที่ 15 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชุมชนทั้ง 51 ชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : ชุมชนจำนวน 51 ชุมชน ได้จัดทำแผนพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว ขาดอีก 3 ชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการขอยุบชุมชน เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : ชุมชนเริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแล้วบางส่วนเนื่องจากบางชุมชนอยู่ระหว่างการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจึงยังไม่สามารถจัดทำแผนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้ชุมชนจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชนในชุมชน เป้าหมาย ดำเนินการให้ครบ 54 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเพื่อปรึกษา หารือ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพัฒนาชุมชน
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งแผนพัฒนาชุมชนให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนาชุมชนตามแผนที่กำหนด
:25%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาชุมชน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0843

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เขตมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
65.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **