รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

-ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต) : 5022-0861

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00
100.0000
100 / 100
2
48.00
100.0000
100 / 100
3
72.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ต.ค. 62 รวม 23 จุด จำนวน 144 หลัง , ประจำเดือน พ.ย. 62 รวม 29 จุด จำนวน 127 หลัง, ประจำเดือน ธ.ค. 62 รวม 10 จุด จำนวน 41 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 = 62 จุด จำนวน 312 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 19 ราย (ลงได้ 18 ราย เสาสัญญาณ 1 ราย) / 30/11/2562 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 32ราย (ลงได้ 29 ราย รื้อถอน 2 ราย ต่ออายุ 1 ราย) 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ธันวาคม 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 16 ราย(ลงได้ 15 ราย ต่ออายุ 1 ราย)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ม.ค 63 รวม 23 จุด จำนวน 86 หลัง , ประจำเดือน ก.พ. 63 รวม 32 จุด จำนวน 160 หลัง, ประจำเดือน มี.ค. 63 รวม 19 จุด จำนวน 32 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 = 74 จุด จำนวน 278 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน เม.ย. 63 รวม 19 จุด จำนวน 31 หลัง , ประจำเดือน พ.ค. 63 รวม 10 จุด จำนวน 77 หลัง, ประจำเดือน มิ.ย. 63 รวม 16 จุด จำนวน 48 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 = 45 จุด จำนวน 156 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ -ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน เม.ย. 63 จำนวน 20 ราย 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พ.ค. 63 ยื่นขออนุญาต จำนวน 12 ราย 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน มิ.ย. 63 ยื่นขออนุญาต จำนวน 27 ราย ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 = 59 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ฝ่ายทะเบียน 1. ดำเนินการลงจุดของอาคารที่มีการออกเลขหมายประจำบ้าน ประจำเดือน ก.ค. 63 รวม 14 จุด จำนวน 34 หลัง , ประจำเดือน ส.ค. 63 รวม 20 จุด จำนวน 67 หลัง, ประจำเดือน ก.ย. 63 รวม 22 จุด จำนวน 97 หลัง ยอดรวมทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ก.ย.2563 = 56 จุด จำนวน 198 หลัง 2. รายงานสำนักผังเมืองทราบ -ฝ่ายโยธา 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ก.ค. 63 จำนวน 17 ราย (ลงได้ 16 ราย ก่อสร้างชั่วคราว 1 ราย) 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ส.ค. 2563 ยื่นขออนุญาต จำนวน 27ราย (ลงได้ 25 ราย ต่ออายุ 2 ราย) 3. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ก.ย. 2563 ยื่นขออนุญาต จำนวน 41 ราย(ลงได้ 40 ราย ต่ออายุ 1 ราย) ยอดรวมทั้งหมดตั้งแต่เดือน ก.ค.- ก.ย.2563 = 259 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-- ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารระบุไว้ในคำร้องขอ และได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอ - การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง หมายถึง การลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักผังเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 - ตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ตำแหน่งผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน และได้รับการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง - การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง จุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ท.ร.900) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 - ระบบการรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งพัฒนาโดยสำนัก ผังเมืองและสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย100 หารด้วยผลรวมของจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านทั้งหมด เกณฑ์การให้คะแนน - ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน - ร้อยละ 90 – 99 เท่ากับ 4 คะแนน - ร้อยละ 80 – 89 เท่ากับ 3 คะแนน - ร้อยละ 70 – 79 เท่ากับ 2 คะแนน - ต่ำกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 1 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-รายงานอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ((แบบ กสผ.2) ที่ส่งสำนักผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13