ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง : 50220000-3378

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอวยชัย เหลาบับภา โทร. 7310

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ในส่วนของการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างให้กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอปลูกสร้างอาคารในท้องที่เขตหนองแขม จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักผังเมือง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตปลูกสร้างให้ครบทุกอาคารตามแบบ อ.1

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองจะได้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการเมือง 2 เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจในภารกิจที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับ กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อให้การค้นหาตำแหน่งอาคารที่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอนุญาตก่อสร้างอาคารในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/8/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 27 ราย ลงจุดได้ 25 ราย ต่ออายุ 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 17 ราย ลงจุดได้ 16ราย ก่อสร้างชั่วคราว 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 29 ราย ลงจุดได้ 27 ราย รื้อถอน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 21ราย (อนุญาตปลูกสร้าง 20 ราย รับรองการปลูกสร้าง 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : ประจำเดือน มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งส้ิน 16 ราย (ลงจุดได้ 15 ราย รื้อถอน 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งส้ิน 22 ราย (ลงจุดได้ 21 ราย ต่ออายุ 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เดือน มกราคม 2563 มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตทั้งส้ิน 22 ราย ลงจุดได้ 21 ราย รื้อถอน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ธันวาคม 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 16 ราย(ลงได้ 15 ราย ต่ออายุ 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ยื่นขออนุญาต จำนวน 32ราย (ลงได้ 29 ราย รื้อถอน 2 ราย ต่ออายุ 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้าง เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 19 ราย (ลงได้ 18 ราย เสาสัญญาณ 1 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอนุญาตก่อสร้างอาคาร
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0861

ตัวชี้วัด : -ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกลขรหัสประจำบ้าน (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.00

100 / 100
2
48.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **