รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต) : 5022-0871

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00
100.0000
100 / 100
2
90.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือน ต.ค.-ธ.ค.62 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 5 รายการ ได้รับจัดสรร 1 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 77ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งนอกแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 469 ดวง ีรวมทัังสิ้น 469 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนซ่อมแซม 100 % ในส่วนติดตั้งตามแผนยังไม่มี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือน ตุลาคม - มิถุนายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 503 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือน ตุลาคม - กันยายน ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 586 ดวง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของติดตั้ง 100% ในส่วนติดตั้งตามแผน 87.5% (ตามแผนกำหนดติดตั้งไว้ 40 ดวง อีก 5 ดวงไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึง ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมาย -ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 90 ของแผนที่ได้กำหนดไว้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13