ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการความสำเร็จในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายในพื้นที่เขตหนองแขม : 50220000-3377

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุขุม จินธราธร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในพื้นที่เสี่ยงภัย ตามโครงการ “ มหานครแห่งความปลอดภัย ” โดยให้สำนักงานเขตหนองแขม จัดทำแผนการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

50220300/50220300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสร้างความปลอดภัยในการสัญจร - ป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยง - เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า ตามแผนที่ได้กำหนดไว้

เป้าหมายของโครงการ

ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง หรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย จำนวน 150 ดวง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม - ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่เจ้าของอุทิศ หรือยินยอมให้พัฒนาทรัพย์สิน -พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 ติดตั้งเพิ่ม 16 ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 15 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤษภาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 35 ดวง ซ่อมแซม 503 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-เป้าหมายติดตั้ง 40 ดวง ติดตั้งได้ 35 ดวง อีก 5 ดวง เป็นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสำนักงบประมาณได้มีหนังสือให้ชะลอการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 1908/00273 ลว. 1 พ.ค.63

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-05-29)

96.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ติดตั้งเพิ่ม 4 ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 6 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤษภาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 19 ดวง ซ่อมแซม 488 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :รายการติดตั้งตามแผนจำนวน 5 ดวง จากเป้าหมายติดตั้ง 40 ดวง -บริเวณซอยสถาวร จากบ้านเลขที่ 467/2 ถึงสุดทางสาธารณะ ถนนบางบอน 5 (ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน) สำนักงบประมาณให้ชะลอ

** อุปสรรคของโครงการ :รายการติดตั้งตามแผนบริเวณซอยสถาวร จากบ้านเลขที่ 467/2 ถึงสุดทางสาธารณะ ถนนบางบอน 5 จำนวน 5 ดวง (ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน) สำนักงบประมาณให้ชะลอ

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-30)

95.00

30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ติดตั้งเพิ่ม - ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 13 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 482 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-31)

90.00

31/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ติดตั้งเพิ่ม - ดวง ซ่อมแซมเพิ่ม 147 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 ยอดติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 469 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-02-28)

86.00

28/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 155 ดวง รวมตั้งแต่เดือน ต.ค. - ก.พ.63 ยอดติดตั้งตามแผน 15 ดวง ซ่อมแซม 322 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-01-29)

86.00

29/1/2563 : ประจำเดือน มกราคม 2563 ซ่อมแซมเพิ่มอีก 52 ดวง ติดตั้ง - ดวง ีรวมตั้งแต่ ต.ค.- มค.63 ติดตั้ง - ดวง ซ่อมแซม ทัังสิ้น 167 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-27)

55.00

27/12/2562 : ประจำเดือน ธันวาคม 2562 การติดตั้้งอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 5 รายการ ได้รับจัดสรร 1 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 37 ดวง รวมตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.62 ติดตั้งตามแผน - ดวง ซ่อมแซม 115 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-30)

50.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 การติดตั้้งอยู่ระหว่างดำเนินการขอจัดสรรค่าติดตั้งไฟฟ้า 6 รายการ และดำเนินการซ่อมแซมแล้วจำนวน 40 ดวง รวมติดตั้งตามแผน - ดวง ซ่อมแซมรวม 78 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-10-31)

45.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานการไฟฟ้าประมาณราคาและติดตั้ง งานซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 38 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการติดตั้งตามแผน
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0871

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **