รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว : 5022-0885

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

/ 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งบุคลากรในสำนักงานเขต / 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการบริหารการเงินแต่ประชาชนทั่วไป / 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การบริหารการเงินแก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-/ 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมให้ประชาชนทั่วไป / 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน แก่ประชาชนทั่วไป / 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน แก่ประชาชนทั่วไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป จากที่มาติดต่อราชการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการชลอการลงพื้นที่ในชุมชน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 / 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการออมให้กับผระชาชน / 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการอบรมการออมให้กับประชาชน 27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินการโครงการ รายงานผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและประชาชนมีภาระหนี้สินในและนอกระบบ บริหารเงินออม หมายถึง กิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมให้กับประชาชนในชุมชน การแก้ไขปัญหาหนี้สิน หมายถึง การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คูณ 100 หารด้วย จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)