ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50220000-3391

สำนักงานเขตหนองแขม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายดำรงค์รักษ์ ทองเอี่ยม โทร.7335

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ความสามารถในการสร้างรายได้เฉลี่ยของแต่ละครัวเรือนไม่เพียงพอกับการจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หนี้สินภาคครัวเรือนมีอัตราพุ่งสวนทางกับอัตราการออมเงิน และไม่รู้วิธีการทำให้เงินออมของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงินและการบริหารเงินส่วนบุคคลโดยส่งเสริมให้ยึดตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิต โดยคำนึงถึงความพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข และกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่ประชาชนเป็นจำนวนมากต้องการคำปรึกษา และคำแนะนำในการบริหารการจัดการเงินที่ได้รับมา ให้ใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตหนองแขม โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมเงินออมของประชาชน และเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในการวางแผนทางการเงิน เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

50221000/50221000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ๒.๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ๒.๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักศูนย์บริหารเงินออมครอบครัวฯเขตหนองแขม

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม และใกล้เคียง จำนวน ๕๐๐ คน โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ณ ชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน ๑0 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๕๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

รายงานผลโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อประกอบการอบรมการออมให้กับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ให้ความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่อราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ติดปัญหาของการรวมตัวของประชาชนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ไม่สามารถลงพื้นที่ให้ความรู้ในชุมชนได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการออมให้กับผระชาชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป จากที่มาติดต่อราชการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการชลอการลงพื้นที่ในชุมชน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-28)

45.00

28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน แก่ประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการเงิน แก่ประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-31)

35.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมให้ประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การบริหารการเงินแก่ประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการบริหารการเงินแต่ประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งบุคลากรในสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/เงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเอกสาร
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดอบรมให้ความรู้
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-0885

ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **