รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม : 5023-0788

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.2000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.87
100.0000
100 / 100
2
39.22
100.0000
100 / 100
3
58.82
100.0000
100 / 100
4
90.20
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 10 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 53 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 20 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 51 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 30 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 51 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม จำนวน 46 ชุมชน จากชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทั้งหมด 51 ชุมชน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชนได้แก่ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่หอกระจายข่าว แจกเอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาด คือ 4.1 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด 4.2 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป 4.3 การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้าน ควรดำเนินการอย่างน้อย 100เมตร 4.4 ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า H < 10) 4.5 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร หมายเหตุ: กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม คูณ 100 หารด้วยจำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-โครงการ - รายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด