ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : 50230000-3379

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศิวนาถ วิสาลี โทร. 5818

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มียุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถติดต่อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่หอกระจายข่าว แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ฯลฯ กิจกรรมที่ 3มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและยริเวณโดยรอบในรัศมี 100 เมตร รวมทั้งมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคล่วงหน้า

50230400/50230400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน 3. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ - ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 52 ชุมชน - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 แห่ง - ศาสนสถาน จำนวน 11 แห่ง - สถานประกอบการประเภทร้านรับปะยางรถยนต์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 แห่ง - สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง 2. กรณีได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากสถานพยาบาล แบบ ร.ง.506 จะดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกัน ตนเองและครอบครัวให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ภายใน 24 ชั่วโมง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-26)

80.00

26/08/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/07/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/06/2563 : รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนเปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-25)

50.00

25/05/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

24/04/2563 : ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามบัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506) ภายใน 24 ชั่วโมง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกวันศุกร์ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกล่วงหน้าในชุมชน ศาสนสถาน และสถานพยาบาล ดำเนินการตามแผนฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ระดับเขต เขตบางขุนเทียนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำแผนปฏิบัติงานกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในโรงเรียนสังกัด กทม. และดำเนินการตามแผนฯก่อนเปิดภาคเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด จำนวน 4 ครั้ง/ปี
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3379

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3379

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.87

100 / 100
2
39.22

100 / 100
3
58.82

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **