รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน : 5023-0789

ค่าเป้าหมาย จำนวนชนิดกีฬา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนชนิดกีฬา : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชุมชี้แจงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจำนวน 3 ชนิด ดังนี้ ฟุตซอล ชักเย่อ และกอล์ฟคนจน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจำนวน 3 ชนิด ดังนี้ ฟุตซอล ชักเย่อ และกอล์ฟคนจน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ชนิดกีฬา หมายถึง กิจกรรมการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมไปถึงกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกา ได้แก่ ชนิดกีฬาประเภทเป้าหมาย ชุมชน หมายถึง ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 การแข่งกีฬาระหว่างชุมชน หมายถึง การแข่งขันในกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนกำหนดจัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแข่งขันระหว่างชุมชนเครือข่ายแขวงท่าข้าม และชุมชนเครือข่ายแขวงแสมดำ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด