ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน : 50230000-3401

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายไชยยา แก้วก่า 5839

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการกีฬา โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี่ของกรุงเทพมหาครฯ ด้วยกีฬามุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครปลอดโรคด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการ จึงกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตจัดพื้นที่ว่างเปล่า จัดตั้งเป็นลานกีฬาเพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมต่างๆ สำนักงานเขตบางขุนเทียนในฐานะหน่วยงานระดับพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้ทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย และจัดให้มีอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อช่วยแนะนำและปฏิบัติงานในลานกีฬาในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนสามารถดูกีฬาเป็น เล่นกีฬาได้

50231000/50231000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา โดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาตลอดจนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุมในสิ่งเสพติดเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในสังคม 3. จัดจ้างอาสาสมัครลานกีฬาเพื่อติดต่อประสานงาน ฝึกสอน ให้คำปรึกษา แนะนำการเล่นกีฬาแต่ละประเภทให้ถูกหลักและวิธีการเล่นตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนเครือข่ายแขวงท่าข้าม และแขวงแสมดำ อย่างน้อย 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๓ พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/07/2563 : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/06/2563 : การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กำหนดชนิดกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ 1.ฟุตซอล 2.ชักเย่อ 3.กอล์ฟคนจน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สรุปการรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/05/2563 : ดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กำหนดชนิดกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ 1.ฟุตซอล 2.ชักเย่อ 3.กอล์ฟคนจน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สรุปการรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/04/2563 : จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กำหนดชนิดกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ 1.ฟุตซอล 2.ชักเย่อ 3.กอล์ฟคนจน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง สรุปการรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย กำหนดชนิดกีฬา 3 ชนิด ได้แก่ 1.ฟุตซอล 2.ชักเย่อ 3.กอล์ฟคนจน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน เรียบร้อย จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประชุมชี้แจงในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแสมขาว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงข้อมุลการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:กำหนดส่งรายชื่อผู้แข่งขันกีฬาและชนิดกีฬาในการแข่งขัน
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมรายชื่อผู้แข่งขันและชนิดกีฬาในการแข่งขัน
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 4
:จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3401

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3401

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0789

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันระหว่างชุมชน

ค่าเป้าหมาย จำนวนชนิดกีฬา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนชนิดกีฬา : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนชนิดกีฬา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **