รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5023-0791

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.9000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.43
100.0000
100 / 100
2
29.47
100.0000
100 / 100
3
43.90
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณที่เบิกจ่าย 14 ,892,956.80 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 336,522,900 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 9.62 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 12.57 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 13.61 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 4.96 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 1.19 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 14.12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณที่เบิกจ่าย 104,950,143.38 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 356,065,362.- บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 31.67 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 25.08 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 37.97 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 1.96 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 26.33 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 24.16 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 91.54

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณที่เบิกจ่าย 153,777,178.27 บาท เทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน 350,307,756 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 1. หมวดค่าตอบแทน เบิกจ่ายร้อยละ 53.57 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค เบิกจ่ายร้อยละ 30.36 3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายร้อยละ 100 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 20.80 4. หมวดเงินอุดหนุน เบิกจ่ายร้อยละ 32.74 5. หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายร้อยละ 41.79 6. งบกลาง (ไม่รวมเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างและเงินบำเหน็จลูกจ้าง) เบิกจ่ายร้อยละ 91.31

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้าง-ชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คูณ 100 หารด้วย งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด