ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงานและการใช้จ่ายงบประมาณ : 50230000-3424

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางสาวกชพรรณ เวชยโสภณ โทร. 5832

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ร้อยละ 100

50230800/50230800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ในภาพรวมของสำนักงานเขตบางขุนเทียน

เป้าหมายของโครงการ

ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ในภาพรวมของสำนักงานเขตบางขุนเทียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 79.42 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-08-25)

84.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 56.37 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-07-24)

78.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 48.83 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-25)

72.00

25/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 43.90 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 38.20 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ... ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 34.13 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-03-24)

54.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 29.47 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-25)

48.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 23.46 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-24)

42.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 19.29 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2019-12-24)

36.00

24/12/2562 : ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.40 (รวมงบกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-11-23)

31.00

23/11/2562 : ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.08

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : จัดทำแผนปฏิบัติราชการ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานทุกฝ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0791

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.3700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.43

100 / 100
2
29.47

100 / 100
3
43.90

100 / 100
4
56.37

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **