รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 5023-0792

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.00
100.0000
100 / 100
2
80.00
100.0000
100 / 100
3
91.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือนธันวาคม 2562 - บันทึกบัญชีในสมุดแยกประเภท ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ทำรายงานประจำเดือน ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนมีนาคม 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีย่อย เงินฝากธนาคาร ถึงเดือนมิถุนายน 2563 - บันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 - ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองบัญชี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภายในกำหนดและถูกต้องไม่มีการแก้ไข - ส่งรายงานประจำเดือนเสนอปลัดกรุงเทพมหานครถึงเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน หมายถึง หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาระดับคะแนนความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน แบ่งเป็น 4 ส่วน 1. คะแนนในการบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 2. คะแนนในการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ทันภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 3. คะแนนความถูกต้องของงบการเงิน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 4. คะแนนในการจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อยต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน 3. รายงานประจำเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด