ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการปรับปรุงรายได้ค้างรับและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงิน : 50230000-3414

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางนันทนีย์ แสงมณี โทร. 5832

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักงานเขตบางขุนเทียนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ให้เสร็จเรียบร้อยและครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง พร้อมส่งงบการเงินให้สำนักการคลัง

50230800/50230800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักงานเขตบางขุนเทียนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ให้เสร็จเรียบร้อยและครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง พร้อมส่งงบการเงินให้สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนกันยายน 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนสิงหาคม 2563 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-25)

93.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนสิงหาคม 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนมิถุนายน 2563 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-06-25)

77.00

25/6/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนเมษายน 2563 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-04-23)

63.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ... ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนเมษายน 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนมีนาคม 2563 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-24)

55.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-25)

47.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนมกราคม 2563ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนมกราคม 2563 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนธันวาคม 2562 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนธันวาคม 2562 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-11-28)

21.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนตุลาคม 2562 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร และส่งงบการเงินประจำปี 2562 ให้กองบัญชีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-10-31)

18.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและบันทึกบัญชีประจำเดือนตุลาคม 2562 จัดทำรายงานทางการเงินเดือนกันยายน 2562 ส่งปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการบันทึกบัญชี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0792

ตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
69.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
91.00

100 / 100
4
91.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **