รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) : 5023-0794

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00
100.0000
100 / 100
2
85.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 1 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประสานแจ้งทุกส่วนราชการให้ตรวจสอบและส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส เพื่อจะได้รวบรวมส่งภายในวันที่ 10 หลังสิ้นสุดไตรมาส - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 1 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 - ส่งรายงานทรัพย์สินไตรมาส 2 ให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 - จัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินให้สำนักการคลัง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ภายในกำหนดและถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสามารถจัดทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปีของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบได้ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนด เพื่อให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุตรวจสอบงบทรัพย์สินของหน่วยงานและรวบรวมจัดทำงบทรัพย์สินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

พิจารณาคะแนนความสำเร็จ แบ่งเป็น 3 ส่วน 1. การจัดส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและความครบถ้วนของเอกสาร คะแนนเต็ม 20 คะแนน 2. การจัดส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ทันภายในเวลาที่กำหนดและครบถ้วนของเอกสาร คะแนนเต็ม 20 คะแนน 3. คะแนนความถูกต้องของข้อมูลพิจารณาจากการแก้ไขเอกสาร คะแนนเต็ม 60 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. รายงานทรัพย์สินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 2. รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 (งบทรัพย์สิน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด