ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทรัพย์สิน (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50230000-3426

สำนักงานเขตบางขุนเทียน : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางนันทนีย์ แสงมณี โทร. 5832

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ควบคุมทรัพย์สินของสำนักงานเขตให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ให้เสร็จเรียบร้อยและครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง พร้อมส่งรายงานให้สำนักการคลัง

50230800/50230800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อควบคุมทรัพย์สินของสำนักงานเขตให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สินประจำปี) ให้เสร็จเรียบร้อยและครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้อง พร้อมส่งรายงานให้สำนักการคลังทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนกันยายน 2563 ส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-08-25)

86.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนสิงหาคม 2563 ส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 3 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-25)

68.00

25/6/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-25)

66.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-04-23)

64.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ... ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนเมษายน 2563 ส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-03-24)

49.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-02-25)

46.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-24)

44.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนมกราคม 2563 ส่งรายงานทรัพย์สินรายไตรมาส 1 เรียบร้อยแล้ว /

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-11-23)

21.00

23/11/2562 : ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-10-31)

18.00

31/10/2562 : ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน ตรวจสอบข้อมูลการรับทรัพย์สินประจำเดือนตุลาคม 2562 ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ติดตามและเร่งรัดการส่งข้อมูลในการควบคุมทรัพย์สิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและบันทึกทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50230000-3426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50230000-3426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5023-0794

ตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 95.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
85.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **