รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5023-0798

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เสนอขออนุมัติโครงการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงมาจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ส่งโครงการฯให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เสนอขออนุมัติโครงการคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงมาจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งโครงการฯให้สำนักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมงานเอกสาร และงานขับรถยนต์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กำหนดแผนการดำเนินงานในลักษณะต่อเนื่อง โดยต่อยอดพัฒนางาน (เดิ) และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง (เพิ่มเติม)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดการความเสี่ยงในการทำงานอย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา มาต่อยอดพัฒนา อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานผลให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 2. จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน ส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินโครงการตามแผน พร้อมรายงานผลครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563 3. ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ 4. จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ไปใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5. ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่าง สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติฯ ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย และจัดส่งผลการดำเนินการและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การดำเนินงาน 5 ขั้นตอน 4 ระดับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด