รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี) : 5024-0898

ค่าเป้าหมาย 15 : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ 15 : 83.8000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(15)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.70
100.0000
100 / 100
2
63.07
100.0000
100 / 100
3
83.80
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนตุลาคม 2562 = 1,370 กก. - พฤศจิกายน 2562 = 980 กก. - ธันวาคม 2562 = 1,500 กก. รวมทั้งสิ้น 3,850 กก (3.85ตัน) วิธีคำนวณ 3.85 x 100 หารด้วย 12.54 = 30.70 % (เป้าหมายปี 2563 = 12.51 ตัน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนมกราคม 2563 = 1,220 กก. - กุมภาพันธ์ 2563 = 510 กก. - มีนาคม 2563 = 2,330 กก. รวม 4,060 (4.06 ตัน) วิธีคำนวณ 4.06 x 100 หารด้วย 12.54 = 32.37% (เป้าหมาย ปี 2563 = 12.54 ) หมายเหตุ จัดเก็บมูลฝอยอันตรายไตรมาสที่ 1 = 30.70 ไตรมาสที่ 2 = 32.37 รวม 63.07

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดเก็บและส่งเพื่อกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ีศูนย์ฯหนองแขม - เดือนเมษายน 2563 = 790 กก. - เดือนพฤษภาคม 2563 = 880 กก. - เดือนมิถุนายน 2563 = 930 กก. รวม 2,600 (2.6 ตัน) วิธีคำนวณ 2.6 x 100 หารด้วย 12.54 = 20.73% (เป้าหมาย ปี 2563 = 12.54 ) หมายเหตุ จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ไตรมาสที่ 1 = 30.70 ไตรมาสที่ 2 = 32.37 ไตรมาสที่ 3 = 20.73 รวม 83.8

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะ บรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และกากกัมมันตรังสี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ: ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต.ค.62 - ก.ย. 63) การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด :สำนักงานเขต 1. ดำเนินการตามค่าเป้าหมายรายเขตที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. ผลการดำเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 3. สำนักงานเขตรายงานผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 2 ตัวย่อย ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของสำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่า ดำเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร พร้อมปริมาณที่จัดเก็บได้มูลฝอยและมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บ 4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ผลงานย้อนหลัง ปี 2561 : 980.43 ตัน ปี 2560 : 993 ตัน ปี 2559 : 828.16 ตัน เอกสารหลักฐาน : 1. แบบสรุปผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2563 2. หลักฐานการชี้แจงแนวทางการรายงานผลแก่สำนักงานเขต การคำนวณคะแนน : - กรณีหน่วยงานดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นคะแนนเต็ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด