ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุ่มเป้าหมาย : 50240000-3453

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกุมภา พัดไทย โทร. 6825

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด เพื่อรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำไปทำลายได้โดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

50240600/50240600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายในแต่ละประเภทออกจากมูลฝอยทั่วไป 2. เพื่อให้สามารถนำมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกนำส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อดำเนินการทำลายตามหลักวิชาการ 3. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษจากมูลฝอยอันตรายมิให้เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 4. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานเขต โดยการตั้งถังแยกขยะอันตราย(สีส้ม)ตามจุดและกำหนดวันจัดเก็บ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/09/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 1,200 กิโลกรัม หรือ 1.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-28)

93.00

28/8/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 770 กิโลกรัม หรือ 0.77 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-07-29)

86.00

29/07/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 770 กิโลกรัม หรือ 0.77 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-24)

79.00

24/06/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 930 กิโลกรัม หรือ 0.93 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-05-27)

72.00

27/05/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 880 กิโลกรัม หรือ 0.88 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/04/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 790 กิโลกรัม หรือ 0.79 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-03-25)

58.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-26)

51.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 510 กิโลกรัม หรือ 0.51 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-29)

44.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 1220 กิโลกรัม หรือ 1.22 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2019-12-20)

37.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 1170 กิโลกรัม หรือ1.17 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-26)

30.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 1370 กิโลกรัม หรือ1.37 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-10-28)

23.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0898

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.4000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.21

100 / 100
2
6.59

100 / 100
3
8.76

100 / 100
4
10.40

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **