รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5024-0929

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.92 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.08 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 25.00 5. การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องเรียน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11 7. อาคาร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 8. บาทวิถี จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. เขื่อน คู คลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. เหตเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.55 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.45 11. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 13. ไฟฟ้า จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็น่ร้อยละ 100 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ดำเนินการแล้วเสร็จ 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.27 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- คะแนนรายขั้นตอน = ผลรวมของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนXด้วย 100 หารด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฎในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ค่าคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าว ร้อยละ 95 ถึงจะได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 = ค่าที่ได้ X คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น หารด้วย 95

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด