รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5024-0929

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.92 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.08 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 25.00 5. การบริหารงานบุคคล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องเรียน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11 7. อาคาร จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 8. บาทวิถี จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. เขื่อน คู คลอง จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. เหตเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.55 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.45 11. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 13. ไฟฟ้า จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็น่ร้อยละ 100 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 ดำเนินการแล้วเสร็จ 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.27 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้เขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 10 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 70 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนร้องทุกข์ 16 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.75 3. เรื่องฉุกเฉิน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 15 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 6 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 5. การบริหารงานบุคคล จำนวนเรืืองร้องทุกข์ 2 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 6. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 9 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 7. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 8 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 8. เขื่อน คู คลอง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 2 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 9. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวนเรื่องร้องเรียน 41 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.76 10. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 4 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 11. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 20 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 12. ไฟฟ้า จำนวน 9 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 142 ราย ดำเนินการเสร็จสิ้น 128 รายคิดเป็นร้อยละ 90.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรืองร้องเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-26 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องเรียน จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.76 2. เรื่องรัองทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 25 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่งดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 26 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 5. ถนน จำนวนเรืืองร้องเรียน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 6. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การบริหารบุคคล จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. อาคาร จำนวนเรืืองร้องทุกข์ 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.48 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรือง คิดเป็นร้อยละ 9.52 9. ท่อระบายน้ำ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. บาทวิถึ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้้อยละ 100 11. เขื่อน คู คลอง จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 117 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 106 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 90.60 อยู่ระหว่าง 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.40 13. ปัญหาจราจร จำนวเรืองร้องเรียน 19 เรือง อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.74 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.26 14.ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร้จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 15. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 47 เรื่อง ่คิดเป็นร้อยละ 97.92 อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 2.08 16. ไฟฟ้า จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 409 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 385 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.13 อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.87 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ถนน จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 5. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57 6. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การบริหารงานบุ่คคล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 9. การคุ่้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 11. บาทวิถึ จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 12. ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 13. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 15. ไฟฟ้า จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 123 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.05 อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.95

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- คะแนนรายขั้นตอน = ผลรวมของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนXด้วย 100 หารด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ปรากฎในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ค่าคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าว ร้อยละ 95 ถึงจะได้คะแนนเต็มในขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 = ค่าที่ได้ X คะแนนเต็มในขั้นตอนนั้น หารด้วย 95

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด