ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเร่งรัดเรื่องร้องเรียน : 50240000-3487

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัสมีรุ่งโรจน์ โพธิ์แป้น โทร.6808

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้มีการรายงานผลโดยด่วน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการเร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผุ้รับบริการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นประสิทธิภาพ 2. เพื่อสามารถรายงานผลการร้องทุกข์ต่อศูนยืร้องทุกข์ 1555 ให้ทันระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดอย่างน้อยร้อยละ 80 2. ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการ และรายงานแก้ไขผ่านระบบ ภายใน 3 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 3. การดำเนินการแก้ไข เรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95 และรายงานทุกวันที่ 15 และ 30 และรายงานภาพ-ถ่ายก่อนหลังดำเนินการด้วย 4. การรายงานผล สรุปการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : เร่งรัดเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 18 กันยายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 2. ต้นไม้ สวนสาธาณะ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. อาคาร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 5. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่อง 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. ปัญหาจราจร จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนิน จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยะ 100 7. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 8. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 รวมทั้งสิ้น 27 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 27 สิงหาคม 2563 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 2. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 3. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ถนน จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 5. การ่บริหารบุคคล จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เร่ื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. อาคาร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 7. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 4 รเื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 8. ปํญหาจราจร จำนวน 1 รเื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รเื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รเื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 10. ขยะและสิ่งปฏิกูล ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-22)

84.00

22/07/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -22 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องเรียน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 3. สะพาน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 5. การบริหารงานงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. อาคาร จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. การคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวนเรื่องร้อง 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 9. ถนน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 10. บาทวิถี จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 11. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 12. ปัญหาจราจร จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 13. ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 14. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 41 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 56.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-18)

76.00

18/06/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 -18 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 4. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวนเรื่องร้อง 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 5. ถนน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. บาทวิถี จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. ปัญหาจราจร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 9. ไฟฟ้า จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 10. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 รวมทั้งสิ้น 32 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/05/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2563) ดังนี่้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 4. เรื่องฉุกเฉิน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 20 5. ถนน จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 1 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. การบริหารงานบุคคล จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 7. อาคาร จำนวนเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. เขื่อน คู คลอง จำนวนเรืองร้องเรียน 1 เรื่อง อยุ่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 15 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 11. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 12. ขยะและสิ่งปฏิกูลจำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 13. ไฟฟ้า จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำนวน 47 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 59.57

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัด แก้ไข เรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -27 เมษายน 2563 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 9 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.89 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.11 5. ถนน จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. ท่อระบายน้ำ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. อาคาร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. เขื่อน คู คลอง จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 9 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 11. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวนเรื่องร้องเรียน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 รวมทั้งสิ้น 37 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2563 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 22 เมษายน 2563) ดังนี้ 1. การะทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 2. เรื่องฉุกเฉิน จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12 3. ถนน จำนวน 1 เรื่อง 4. ท่อระบายน้ำ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 5. อาคาร จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. ปัญหาจราจร จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยลุะ 75 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-19)

52.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและแก้ไขเรืองร้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 19 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 100 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 42.86 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 3. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. อาคาร จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 5. เขื่อน คู คลอง จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 7 เรืือง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 42.86 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 7. ปัญหาจราจร จำนวนเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 9 ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น จำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.82 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.18

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-24)

44.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมรายงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1-24 กุมภาพันธ์ 2563) ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนิการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. ต้นไม้ สวนสาฆธารณะ จำนวน 5 เรื่่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ท่อระบายน้ำ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 5. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 14 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14 อยู่ระหว่างดำเนินการ13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.86 6. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 7. ไฟฟ้า จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 34 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเรื่องร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -29 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอืน ๆ จำนวนเรืองร้องเทุกข์ 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. ท่อระบายน้ำ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 4. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.77 อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 69.23 5. อาคาร จำนวน 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 6. เขื่อน คู คลอง จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. ปัญหาจราจร จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. ไฟฟ้า จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 9. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.06 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-17)

28.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเรื่องร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม -17 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอืน ๆ จำนวนเรืองร้องเทุกข์ 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 2. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 4. ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 5. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 13 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38 อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.62 6. ยาเสพติด จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเร่งรัดเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.67 2. เรื่องร้องเรียนประเภทอืน ๆ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 50 3. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 50 4. การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 100 5. อาคาร จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 100 6. เขื่อน คู คลอง จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 50 7. บาทวิถึ จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 8. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรืือง คิดเป็นร้อยละ 75 9. ปัญหาจราจร จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 11. ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 48 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินาการเร่งรัดแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 -28 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 6 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 2. เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 3. ต้นไม้ สวนสาธารณะ จำนวน 5 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20 4. การบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 5. อาคาร จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75 6.ท่อระบายน้ำ จำนวนเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ดำเนินการแล้วเเสร็จ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 7. เขื่อน คู คลอง จำนวนเรื่องร้องเรียน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป้นร้อยละ 50 8. เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71 9. ไฟฟ้า จำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 10. ขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งสิ้น 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48.48 อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 51.52

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0929

ตัวชี้วัด : 3.2 ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **