รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5024-0930

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยตรวจราชการ) ที่ กท 0409/1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้รับบริการ หมายความว่า ผู้มาใช้บริการของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับบริการ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ัปฏิบัติงาน หรือประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ความพึงพอใจ หมายความว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวกของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้จ้างหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด