รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5024-0930

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
70.40
100
100 / 100
3
70.40
100
100 / 100
4
93.54
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยตรวจราชการ) ที่ กท 0409/1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น 9) โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับผลการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผุ้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 1/2563 = 4.466 มากที่สุด และอยู่ระหว่างการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุดอย่างน้อย 2 ลำดับ ได้แก่ 1. ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ เฟ๊ชบุ๊ก หรือไลน์ ของสำนักงาน 2. สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่น ฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง 3. สำนักงานเขตดูแลสภาพของถนน ทางเท้า สะพานลอย ไฟฟ้าแสงสว่าง และคู คลอง ได้ดี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida) ในครัังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวนแบบสอบถาม 250 ชุด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจจากจากหน่วยงานดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ เรื่องรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0409/913 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 ผลปรากฎว่า 1. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 1 เท่ากับ 4.466 2. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.888 3. ผลเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งสองครั้งเท่ากับ 4.677 คิดเป็นร้อยละ 93.54

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้รับบริการ หมายความว่า ผู้มาใช้บริการของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับบริการ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ัปฏิบัติงาน หรือประชาชนที่มาติดต่อสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ความพึงพอใจ หมายความว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวกของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้จ้างหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)