ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ : 50240000-3488

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวถนอม ตาลสถิตย์ 6807-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จัดทำขึ้นบนพื้นฐานมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบเกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดการเก็บรายได้ การบังคับ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

50240100/50240100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผุ้รับบริการ 3. เพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

- สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานช่วยตรวจราชการ) ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลปรากฎว่า 1. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 1 เท่ากับ 4.466 2. ผลสำรวจฯ ครั้งที่ 2 เท่ากับ 4.888 เฉลี่ย 2 ครั้ง ผลสำรวจฯ เท่ากับ 4.677 และได้นำผลสำรวจฯ ประเด็นคำถามที่ได้คะแนนต่ำที่สุดอย่างน้อย 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่าสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับคะแนนต่ำสุด ได้แก่ หัวข้อคำถามท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ Website Facebook หรือ Line ของสำนักงานเขต สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ พิจารณาแล้วจากผลสำรวจฯ ดังกล่าว สาเหตุที่ได้คะแนนต่ำสุดมาจากแบบสำรวจในหัวข้อท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ Website Facebook หรือ Line ของสำนักงานเขต ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจความพึงพอใจ หรือกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ใช้ช่องทางที่สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Website Facebook หรือ Line ของสำนักงานเขต ทำให้ผลสำรวจได้คะแนนต่ำ  ข้อเสนอแนะต่อผู้รับการประเมิน 1. สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้ปรับปรุงการปรับเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์แนวใหม่สำหรับเผยแพร่ทาง FACEBOOK เช่น เนื้อหาโดนใจ คัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ มีประโยชน์ มีผลกระทบกับประชาชนแล้ว ผลปรากฎว่าผลคะแนนในหัวข้อดังกล่าวยังได้รับคะแนนต่ำสุดทุกปี ควรตัดหัวข้อคำถามดังกล่าว ทิ้งไป 2. ควรเปลี่ยนหัวข้อคำถามจากท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ Website Facebook หรือ Line ของสำนักงาน เป็นมีช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบหลายช่องทาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบิรการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงาน่เขตราษฎร์บูรณะ ได้รับคะแนน 4.888 และได้คะแนนต่ำสุด 3 อันดับ คือ ท่านชอบข้อมูลในเว็บไวต์ เฟซบุ๊ก หรือไลน์ สำนักงานเขตในระดับใด , มีช่องทางสำหรับแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น หลายช่องทาง และหัวข้อสำนักงานเขตดูแลสภาพของถนน ทางเท้า สะพานลอย ไฟฟ้าส่องสว่างและคู คลอง ได้ดี เพื่อที่นำหัวข้อดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อย 2 อันดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-22)

84.00

22/07/2563 : อยู่ระหว่างรอผลประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-18)

76.00

18/06/2563 : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวนแบบสอบถาม 250 ชุด เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/05/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการกำหนดสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563-3 กรกฎาคม 2563) ขณะอยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ยังไม่ได้รับแจ้งจากกองงานผู้ตรวจราชการกำหนดสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 แต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/04/2563 : อยู่ระหว่าง 1. นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563-3 กรกฎาคม 2563) จะได้รับผลความพึงพอใจฯ สูงขี้นกว่าเดิม ซึ่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครจะตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการตรวจราชการ ในรอบที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน -30 กันยายน 2563) 2. รายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อกองงานผู้ตรวจราชการจักรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-19)

52.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับผลสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และอยู่ระหว่างนำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนตำ่ที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการสำรวจความพึงพอใจฯ ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563) ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ 1. คะแนนต่ำที่สุดลำดับที่ 1 ได้แก่ ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (Line) ของสำนักงานเขตในระดับใด 2. คะแนนต่ำที่สุดลำดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่น ฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคู คลอง ฯลฯ 3. คะแนนตำ่ที่สุดลำดับที่ 3 ได้แก่สำนักงานเขตดูและสภาพของถนน ทางเท้า สะพานลอย ไฟฟ้าแสงสว่าง และคูคลองได้ดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-24)

44.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบที่ 1 ปีงบปรมาณ พ.ศ.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-29)

36.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้จ้างเหมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตราษฎร์บุรณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 และวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 จำนวน 2560 ชุดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี่้อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-09)

36.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้รับการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้จ้างเหมาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตราษฎร์บุรณะ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 และวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 จำนวน 2560 ชุดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี่้อยู่ระหว่างรอผลสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2019-12-17)

28.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการ (กลุ่มงานผู้ตรวจราชการ) เรียนเชิญผู้อำนวยการเขต หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพือชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 (ชั้น9) โรงแรมรอยัล ซิติี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0409/1427 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการและรายงานผุ้บริหารเขตฯ ทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-10-28)

12.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกฝ่ายสำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริการและรายงานผุ้บริหารเขตฯ ทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50240000-3488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50240000-3488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5024-0930

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.54

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
70.40

100 / 100
3
70.40

100 / 100
4
93.54

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **